Przejdź do treści

Wsparcie UE

Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego w Perlinie.

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację Gospodarstwa Rybackiego w Perlinie. W szczególności obejmując zakup: biozłoża, natleniaczny, lamp UV, mikrosita i dmuchaw służących usprawnieniu procesu natleniania, oczyszczania biologicznego i mechanicznego wód hodowlanych.

Cel operacji stanowi „Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury”. 

Projekt dofinansowany jest w ramach działania: 

2.3. Inwestycje produkcyjne Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 414 205,64 zł przy dofinansowaniu 168 376,27 zł, w tym 126 282,20 zł stanowią środki finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.